Tagarchief: nieuwe wereld orde

De VS is gecreëerd door de Vrijmetselarij die nu werken aan de Nieuwe Wereld Orde ✅

Democratie en vrijheid zijn illusies die geleidelijk als de ochtendmist aan het verdwijnen zijn. Onze regeringen vragen aan de kabbalistische bankiers (de vrijmetselaars) om krediet – als kinderen om hun zakgeld. Regeringen zijn slechts een sluier voor deze bankiers. ‘Succesvolle’ mensen zijn hun handlangers. Vrijmetselaars hebben elke belangrijke sociale instelling onder controle: de overheid, de media, bedrijven, het leger en de justitie, de onderwijsinstellingen en de kerk. De mensheid wordt als in een plantage geconstrueerd ten behoeve van de kabbalistische bankiers en hun god Lucifer.

Blinde leiders zijn jullie, die de muggen uit hun drank ziften, maar een kameel wegslikken! (Mattheüs 23:24)

Zoals de historicus Bernard Fay hieronder uitlegt, werd de Verenigde Staten opgericht om de agenda achter de Amerikaanse buitenlandse politiek te implementeren. De meeste Amerikanen bespotten mensen die praten over samenzweringen, maar de Amerikanen weten niet dat hun land door de vrijmetselarij werd gecreëerd. Vrijmetselaars stelden de grondwet op en ondertekenden de verklaring van onafhankelijkheid.

De zogenaamde ‘Indianen’ die thee in de haven dumpten waren vrijmetselaars. Ook Paul Revere en zijn Minutemen en George Washington en de meeste van zijn generaals waren vrijmetselaars. De markies de La Fayette werd gemeden totdat hij toegetreden was tot de vrijmetselaars. Minstens 20 van de 42 Amerikaanse presidenten waren ‘broeders’ in de vrijmetselarij (HIER).

De vrijmetselarij is de Satanskerk
Deze is vermomd als een broederlijke mystieke filantropische orde. Het is een front voor de Illuminati (vrijmetselaars & kabbalistisch joods) centrale bankiers die de VS creëerden als een manier om hun agenda van een nieuwe wereldorde te implementeren. In de woorden van de maçonnieke ouderling Manley P. Hall, moeten we het plan der eeuwen perfectioneren, hier de machine opzetten voor een wereldwijde broederschap van naties en rassen(“The Secret Destiny of America,” 1944, p.3).

De vrijmetselaars hebben in het Amerikaanse volk idealen geplant; idealen als burgerlijke vrijheden, gelijke kansen en geen belasting zonder vertegenwoordiging, idealen die vandaag de dag nog steeds gelden. Maar ze waren alleen bedoeld om aan de macht te komen. Zoals je wellicht hebt gemerkt, zijn deze beloften niet bedoeld om te worden nagekomen. Politici vertegenwoordigen het volk helemaal niet.

Politici zijn vrijmetselaars en zij vertegenwoordigen de doelstellingen van de vrijmetselarij, dat wil zeggen, de kabbalistische joodse wereldtirannie. De meeste historici zullen dit niet vertellen. In de woorden van Upton Sinclair: “Het is moeilijk om een man iets te laten begrijpen, als zijn salaris afhankelijk is van zijn niet-begrijpen.”

Bernard Fay

Maar één historicus heeft de waarheid onthuld. Bernard Fay (1893-1978) was een in Harvard opgeleide Fransman. Hij wordt door zijn boek uit 1935 beschouwd als een ‘anti-vrijmetselaar’. Het boek: Revolution and Freemasonry: 1680-1800 (de vrijmetselarij en de revolutie: 1680-1800)  is één van de weinige die de omvang van maçonnieke deelname in de VS en Franse revoluties beschrijft. Hij had toegang tot de archieven van de vrijmetselaars in de VS en Europa.

Zijn boek is in feite een sympathiek portret van de vrijmetselarij en heeft geen verwijzingen naar het occulte karaktar ervan. Maar, als een Fransman ten tijde van Vichy, hielp hij tijdens de Tweede Wereldoorlog de nazi’s vrijmetselaars te identificeren. Hij werd na de oorlog gevangen gezet en kreeg in 1952 van Charles De Gaulle gratie. Want voor korte tijd, tijdens de nazi-bezetting van Frankrijk (1940-1944), werd de Vrijmetselarij getrakteerd op de verdiende straf. En die werd door een intellectueel uitgedeeld, Bernard Fay genaamd, en niet door een grote strijdersmacht.

Bernard Fay was lid van het ‘College de France’ en directeur van de nationale bibliotheek, en had een onderzoekscommissie opgezet, die de vrijmetselaars volledig had opgedoekt. Hij werkte met de Franse president Philippe Petain samen én de Duitse gestapo en stelde een lijst op van zo’n 170,000 (!) Vrijmetselaars, actief in Frankrijk. Hiervan waren er 989 naar concentratiekampen gestuurd en hadden er 549 de kogel gekregen. Een kleine 3000 Vrijmetselaars verloren hun dagelijks werk. Wettelijk werd er een decreet aangenomen, waarbij vrijmetselaars verplicht werden, zich te melden bij de autoriteiten, wanneer ze intraden in de loge-van-vrijmetselaars.

Fay slaagde er ook in het geheime archief van de Grand Orient-lodge in Parijs te pakken te krijgen en die van verschillende lodges in het land. Hij vatte de informatie uit deze archieven sámen in de nationale bibliotheek, de ‘Biblioteque National’ en schreef op basis van deze informatie zelfs een maandelijks tijdschrift, getiteld ‘Les Documents Maconniques’.

De grote artikelen uit dit maandblad, hadden titels als ‘Vrijmetselarij en de corruptie van Moraal’, ‘Vrijmetselarij tegen de Staat’ en ‘De Leugen van de Vrijmetselaars’. Fay produceerde in 1943 zelfs een film over zijn bevindingen, onder de titel ‘Forces Occultes’ (vert. ‘Occulte krachten’) die een beeld gaf van de misstanden in de wereld van de vrijmetselarij, wereldwijd.

De film handelt over de jonge parlementair die lid wordt van de vrijmetselarij om zijn carrière een boost te geven. Aldus leert hij hoe de joodse illuminatie dubieuze zaken financiert in Engeland en de Verenigde Staten de vrijmetselaars ‘benut’ om Frankrijk in een oorlog tegen Duitsland te betrekken. In 1949 werd de regisseur van deze film gefusilleerd als collaborateur. Wil je deze film zien, dan kun je dit via YouTube doen, in een Engelstalig ondertitelde versie:

Uw kerken zullen worden gebruikt om de joodse godsdienst aan te leren en in minder dan tweehonderd jaar zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. Die regering waarvan zij geloven dat deze goddelijk is zal het Britse Rijk zijn. Alle religies zullen zijn doordrongen van het jodendom. De massa ziet dit niet.

En allen zullen vallen onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van de vrijmetselarij.

– Generaal George Cornwallis (1781)

oud-VS-president Franklin Delano Roosevelt was een van de bekende Vrijmetselaars.

Masonisch Amerika..
Fay legt uit, dat rond 1770 de Verenigde Staten bestond uit 13 geïsoleerde koloniën met heel verschillende regeringen, verschillende religieuze voorkeuren, douaneregels, raciale profielen en sociale en politieke structuren. Er was sprake van intense rivaliteit en grote tegenstellingen. Het duurde bijvoorbeeld drie weken om een brief van Georgia naar Massachusetts te sturen.  De vrijmetselarij legde in zijn eentje de basis voor nationale eenheid in Amerika, omdat [als een geheim genootschap] het verspreid kon worden over alle koloniën, gestaag en stil.

De vrijmetselarij zorgde voor een heel beperkte, maar zeer prominente klasse van mensen, met een groot gevoel van Amerikaanse eenheid, zonder dit… zouden de verenigde staten niet bestaan. (p. 230) In 1760 was er geen stad, groot of klein, waar de vrijmetselarij niet haar web had gesponnen. Overal werd broederschap en eenheid gepredikt.” (230)

Benjamin Franklin, een grootmeester van een Franse lodge, verzamelde miljoenen franken, cruciaal voor de financiering van George Washingtons leger. Hij was de eerste die een concreet actieplan indiende bij het Congres voor militaire samenwerking en een politieke federatie die alle koloniën vertegenwoordigde. Hij vestigde een keten van maçonnieke kranten in alle koloniën. Je kunt wel raden waar hij het geld vandaan had. George Washington en zijn bijeengeraapte zootje van een leger hielden de geest van onafhankelijkheid in leven. Hij organiseerde militaire lodges en nam persoonlijk deel aan hun activiteiten. Op 27 dec. 1778 liep hij vooraan in een parade nadat Philadelphia was heroverd:

Aan het hoofd van een plechtige processie bestaande uit 300 broeders, liep Washington in volledige vrijmetselarij-kleding met zijn zwaard aan zijn zijde. Alle juwelen en insignes van de broederschap pronkten op zijn revers. Zo liep Washington tot aan Christ Church. Daar werd een maçonnieke heilige dienst gehouden. Dit was de grootste maconnieke parade die ooit in de nieuwe wereld was gezien. (246)

Alle stafofficieren van Washington waren door hem vertrouwde vrijmetselaars. Alle toonaangevende generaals van het leger ook: Alexander Hamilton, John Marshall, James Madison, majoor Greene, majoor Lee, majoor Sullivan, Lord Stirling, de twee Putnams, majoor Steuben, Montgomery, Jackson, Gist, Henry Knox en Ethan. Allen waren vrijmetselaars. Ze verzamelden zich rond hun voorzittend meester en ze zagen elkaar in hun ‘tempel’, een langwerpig vierkant van veertig bij zestig feet, de ingang geflankeerd door twee kolommen… De atmosfeer rondom Washington was ‘maçonniek’, als ook zijn geest. (p. 250)

Stel je voor, dat Washington dezelfde toewijding voor het christendom had gehad..! Fay wijst ook op een opvallende coördinatie in de Amerikaanse en Britse legers tussen de vrijmetselaars:

Het lijkt er zelfs op, dat de onvergetelijke en mysterieuze laksheid van bepaalde Engelse militaire campagnes in Amerika doelbewust was, met name die van de Howe broers, een gevolg van het onderlinge verlangen van de vrijmetselaars om te komen tot een vreedzame regeling…” (251)

Er is geen twijfel hoe je het Pentagram dient te bekijken.. De punt naar beneden, PRECIES op de plek waar het Witte Huis staat..!

Overgave van Cornwallis
In dit verband is het relevant terug te denken aan de bekentenis van generaal Cornwallis, wanneer hij zich overgeeft aan generaal Washington bij Yorktown (19 oktober 1781). Jonathan Williams heeft in zijn boek ‘Legions of Satan’ (1781) de woorden van Cornwallis tegen George Washington opgenomen, een heilige oorlog zal nu aanvangen in Amerika en wanneer deze is beëindigd zal Amerika de citadel van de vrijheid genoemd worden, maar haar miljoenen inwoners zullen zonder dat zij het zich bewust zijn onderworpen zijn aan ‘The Crown’. De Britse generaal Cornwallis, tijdens de overgave bij Yorktown, VA. Het maconnieke handteken geeft aan dat hij een insider was. ‘The Crown’ zijn de Illuminati (dat wil zeggen de aandeelhouders van de Bank of England.) Cornwallis ging door met de klaarblijkelijke contradictie uit te leggen:

Uw kerken zullen worden gebruikt om de joodse godsdienst aan te leren en in minder dan tweehonderd jaar zal de hele natie werken voor een goddelijke wereldregering. De regering is in werkelijkheid het Britse Rijk, maar zij zullen geloven dat het een goddelijke regering is. Alle religies zullen doordrongen zijn met het jodendom zonder dat dit opgemerkt wordt door de massa’s en zij zullen allen onder het onzichtbare alziende oog van de Grote Architect van het Universum van de vrijmetselarij vallen.

In een toespraak in 1956 zegt Senator Joseph McCarthy deze woorden:

Cornwallis wist heel goed dat zijn militaire nederlaag slechts het begin was van een universeel wordende wereldcatastrofe. Dat de onrust zou doorgaan, totdat door middel van een valse religie, mind control zou zijn bereikt. Wat hij voorspelde is uitgekomen. Een korte schets van de Amerikaanse religieuze geschiedenis en we zien dat de vrijmetselarij in elke kerk van Amerika is doorgedrongen met hun gesluierde fallische godsdienst.

Conclusie, tot slot
De samenzwering van de joodse-vrijmetselarij herkennen wij niet, omdat we niet gewend zijn om te denken in termen van honderden jaren. Maar de Illuminati bankiers hebben “de nieuwe orde” al duizenden jaren geleden uitgezet en gepland (vermeld op de Amerikaanse dollar, samen met de afgetopte maconnieke piramide). We hebben het genoegen en de pijn om getuige te kunnen zijn van de bloei van hun plannetjes. Het is goed om onszelf eraan te herinneren dat de Amerikanen bedrogen worden, zoals in feite iedereen.

Onze rol is analoog aan die van de Franse adel, die meewerkte aan de Franse revolutie en vervolgens werd afgeslacht. Fay schrijft, al deze edelen aarzelden niet om de kant van de revolutionaire partij te kiezen, ook al was kostte het hen hun rang, hun landgoederen en hun leven. (p. 287) In de woorden van een spreker op een geheime B’nai Brith bijeenkomst in 1936 in Parijs (HIER):

Toch blijft het ons geheim, dat die heidenen/niet-joden door zich bij ons aan te sluiten hun eigen soort verraden hebben en hun meest kostbare belangen hebben verloren; zij zullen nooit weten dat deze associatie door ons werd gecreëerd en alleen ons doel dient…

Een van de vele triomfen van onze vrijmetselarij is, dat die heidenen die lid worden van onze lodges, nooit zullen vermoeden dat wij hen gebruiken om hun eigen gevangenissen te bouwen, waarop wij de troon van onze universele koning van Israël zullen bouwen; en nooit zullen vermoeden dat wij hen commanderen om de ketens te smeden van hun eigen slaafsheid aan onze toekomstige koning van de wereld.

x

* * *

x

Mocht je geloven/denken, dat de invloed van die Vrijmetselaars wel meevalt, dan zit je er vér naast. Het zijn de topartiesten en zelfs topsporters, die door de Vrijmetselaardij zijn ‘gescoord’ en naar hun pijpen dansen. Niet gedacht waarschijnlijk dat een man als Usain Bolt ook een prooi van hen is..?

Bron: WantToKnow.nl – Hoe de Vrijmetselarij de VS-NWO creëerden..

Amerika: ongerust dat Saudi’s uit 911-school klappen..!

26 April 2005: George Bush jr loopt hand-in-hand met koning Abdullah van Saoedi Arabië. 18 Van de 19 kapers waren uit het land van Abdullah afkomstig.In de VS grote ongerustheid waar te nemen in die kringen waar men vreest dat de autoriteiten in Saudi Arabië informatie zullen vrijgeven over de medeplichtigen op VS-bodem van de aanslagen van 11 september 2001. Volgens een voormalig huurling van de CIA, Steven Kelley, die ook al stevige uitspraken deed over de rol die de VS speelt bij de opkomst van ISIS, lijkt het erop dat de Saudi’s namen gaan noemen van ‘belangrijke sleutelfiguren’ achter de aanslagen van 11 september 2001. Daarbij zou dan moeten blijken dat de Saudi’s slechts ‘mede-plichtigen’ waren van deze figuren in de VS..

Klinkt allemaal heel cryptisch wellicht voor je, maar het verhaal is simpel. Lees rustig verder zouden we je willen adviseren..! Volgens dezelfde Steven Kelley, die een interview gaf, afgelopen zaterdag 8 oktober, aan Press TV, komt aan het hele verhaal van de openbaarmaking van het ‘geheime deel’ van het officiële 9/11-rapport nog een stevig staartje.. Want het is voor mij duidelijk dat Israël, de Zionistische Mossad, de CIA, de NSA en de voormalige president George Bush-clan-in-charge, deze belangrijke sleutelfiguren waren en zijn..! Lees verder Amerika: ongerust dat Saudi’s uit 911-school klappen..!

1984 van George Orwell speelt zich nu af

Op het ogenblik lees ik het boek van George Orwell 1984, een bijzonder boek dat ik op school al eens gelezen had maar waarvan ik destijds nog niet besefte hoe snel dit boek werkelijk zou worden.

Ik zou een ieder aan willen raden die wil weten wat er mis is in onze wereld dit boek te lezen, want George Orwell voorspelde in de jaren 40 van de vorige eeuw beangstigend goed wat er in de toekomst , dus nu, zou gebeuren.

Het machtsspel van de elite is alleen zo goed ingekleed dat de meeste mensen er blind voor zijn en dus niet zien wat hen overkomt, maar door een metafoor, wat dit boek is, wordt wel heel duidelijk wat er zich nu afspeeld en hoe we dit hebben laten gebeuren.

 
Door middel van een aantal teksten uit dit boek zal ik je laten zien hoe goed dit boek de waarheid b
enaderd .  George Orwell verteld in zijn boek het verhaal van een absolute machthebber “Big Brother”en zijn Partij die de totale mensheid onder controle hebben en laat zien hoe ze dat doen.

Big Brother heeft een paar standpunten die er bij de mensheid ingepompt moeten worden en dus ook overal te zien zijn:

Door dit overal en altijd te promoten gaan mensen dit daadwerkelijk geloven.   Wordt ons niet verteld dat we oorlog moeten voeren voor onze vrede ?   Dat we ons moeten aansluiten bij de EU en NAVO en dat soort organisatie omdat we anders verdoemd zijn ?  En wat leren we nu eigenlijk op school ?  een paar basisregels maar waar het werkelijk om draait in het leven moeten we zelf leren.

Zie je hoe zelfs deze Big Brother regels al werkelijkheid zijn geworden in onze tijd?

Hier volgen een paar passages uit het boek die denk ik heel veel zeggen over onze tijd

‘Dat van die hoge hoeden is niet zo belangrijk,’ zei Winston
geduldig. ‘Het punt is, deze kapitalisten, zij en een paar
advocaten en priesters, enzovoort, die bij hen hun geld verdienden, de baas op aarde waren. Alles bestond in hun voordeel.
Jullie, de gewone mensen, de arbeiders waren hun slaven.
Ze konden doen wat ze wilde met u. Zij konden je per schip verschepen naar Canada als vee. Ze konden slapen met je dochters als ze dat wilde.

Wij werken tegenwoordig om de salarissen te betalen van allerlei topstukken, en zij bepalen wat wij moeten doen.  Multinationals betalen geen belasting en heren politici krijgen allerlei mooie baantjes

De grootste ketterijen was gezond verstand. En
het schrikbarende was niet dat ze je zouden doden, maar dat zij misschien gelijk hadden. Hoe weten wij immers dat twee plus twee vier is? Of dat
de zwaartekracht bestaat? Of dat het verleden is onveranderlijk is?
Als zowel het verleden en de buitenwereld alleen bestaan in je geest en als de geest zelf controleerbaar is wat dan?

Alles wat wij tegenwoordig weten, weten wij via de media, TV of kranten.  Zelfstandig onderzoek is er niet meer bij. En mensen die dat wel doen worden belachelijk gemaakt of voor gek verklaard,

Door hem te laten lijden. Gehoorzaamheid is niet genoeg.
Tenzij hij lijdt, hoe kunt u er zeker van dat hij je wil gehoorzaamt en niet zijn eigen wil? Macht bestaat uit het peinigen en vernederen van mensen. Macht is het in stukken scheuren van de menselijke geest en het daarna weer samen tevoegen naar je eigen inzicht. Begin je nu te doorzien wat voor wereld we proberen te creëren? Het is precies het tegenovergestelde van de domme hedonistische
Utopieën die de oude hervormers hadden uitgedacht. Een wereld van angst
en verraad en kwelling, een wereld van vertrappen en vertrapt worden, een wereld die niet minder, maar meer meedogenloos zal worden naar mate we haar verfijnen. De vooruitgang in onze wereld zal zijn de vooruitgang in de richting van meer pijn. De oude beschavingen beweerden dat ze waren gebaseerd op liefde en gerechtigheid. Onze is gegrondvest op haat. In onze wereld zullen er geen andere emoties bestaan, anders dan
angst, woede, triomf en zelfvernedering. Al het andere zullen we vernietigen,  alles. We zijn al bezig de denkgewoontes af te breken, die zijn overgebleven van voor de revolutie. We hebben de banden tussen kind en ouder doorgesneden, en tussen mensen onderling, en tussen man en vrouw. Niemand durft zijn vrouw ,kind of een vriend nog langer te vertrouwen. Maar in de toekomst zullen er geen echtgenoten en vrienden meer zijn. Kinderen zullen van hun moeders worden weggehaald  na de geboorte, zoals je eieren wegneemt van een kip.

Hoe is onze wereld de laatste paar jaar veranderd in een wereld van angst ?  In een egoïstisch maatschappij waar alles om het ego draait en waar inderdaad vriendschap en relaties steeds meer onder druk komen te staan.  Het vervagen van de relatie tussen man en vrouw door introductie van de transseksualiteit en het steeds  op jongere leeftijd naar school of creche brengen van onze kinderen.

De vrijdenkende mens wordt altijd verslagen.
Het moet zo zijn, want ieder mens is gedoemd om te sterven,
en dat is de allergrootste nederlaag. Maar als hij zich volledig en compleet kan onderwerpen en wanneer hij kan ontsnappen aan zijn identiteit,
en als hij zich kan versmelten met de partij, zodat hij de partij is,
dan is hij almachtig en onsterfelijk. Het tweede wat je moet beseffen is dat macht is macht over de mens.
Over het lichaam, maar vooral over de geest. Macht over
de materie  de objectieve werkelijkheid, zoals je het zou noemen is niet belangrijk.
Alle materie wordt al door ons beheerst.

Door nooit ophoudende propaganda via de media wordt onze hersenpan elke dag gevuld met informatie die wij opgedragen krijgen. Informatie die wij al waarheid aan moeten nemen maar die we op geen enkele wijze zelf kunnen controleren.   Denk aan alle aanslagen, maar vooral 9/11 die nu toch wel bewijsbaar in ieder geval met medeweten van de Amerikaanse autoriteiten heeft plaats gevonden. Het gevolg was dat we hiervoor heel veel vrijheden hebben ingeleverd en continue in angst leven.

 

 

Hieronder volgt een conversatie tussen O’Brien en Winston  ( winston is onderstreept)

‘Maar hoe kun je materie beïnvloeden?’ Barstte hij uit. ‘ Je kunt zelfs het weer of de wet van de zwaartekracht niet veranderen. En er zijn ziektes, pijn en de dood !

O’Brien legde hem het zwijgen op door een beweging van zijn hand. ‘Wij
beheersen de materie omdat we de geest beheersen. De realiteit zit binnen in je schedel. Je zult het leren in stappen, Winston.

Er bestaat niets dat we niet kunnen doen. Onzichtbaarheid, levitatie alles.
Ik kan zo weg zweven van deze verdieping als een zeepbel als ik dat wil.  Maar ik wil dat niet omdat de Partij dat niet wil. Je moet je ontdoen van die negentiende-eeuwse ideeën over de natuurwetten. Wij maken de natuurwetten. ‘

‘Maar jij kunt dat niet! Jullie zijn niet eens meesters over deze planeet.
Hoe zit het met Eurazië en Eastasia? Jullie hebben die nog niet eens veroverd. ‘

‘Onbelangrijk. Wij zullen hen veroveren wanneer het ons uitkomt.
En als we dat niet deden, wat voor verschil zou maken? We kunnen
ze wissen uit ons bestaan. Oceanië is de wereld. ‘

‘Maar de wereld zelf is slechts een stofje. En de mens is
nietig en hulpeloos! Hoe lang bestaat hij pas?  De aarde was voor miljoenen
onbewoond. ‘

‘Onzin. De aarde is zo oud als we zijn, niet ouder. Hoe
kan het ouder zijn ? Niets bestaat behalve door het menselijke
bewustzijn.’

‘Maar de rotsen zitten vol van de beenderen van uitgestorven dieren,
mammoeten en mastodonten en de enorme reptielen die
hier woonde lang voordat men ooit van de mens had gehoord. ‘

‘Heb je ooit die botten, gezien Winston? Natuurlijk niet.
De negentiende-eeuwse biologen vonden hen uit. voordat de mens
er was was er niets. Na de mensheid, als hij zou uitsterven,
zou er niets meer zijn. Buiten de mens is er niets. ‘

‘Maar het hele universum is buiten ons. Kijk naar de sterren!
Sommigen van hen zijn miljoenen lichtjaren weg. Ze zijn uit
ons bereik tot in eeuwigheid. ‘
‘Wat zijn de sterren?’ Zei O’Brien onverschillig. ‘Zij zijn
stukjes vuur een paar kilometer verderop. We kunnen ze bereiken als we
wilde. Of we kunnen ze uit wissen. De aarde is het centrum
van het universum. De zon en de sterren gaan omheen. ‘
Winston maakte nog een krampachtige beweging. Deze keer
hij zei niets. O’Brien  ging door alsof hij een bezwaar uitsprak:
‘Voor bepaalde doeleinden, natuurlijk, is dat niet waar. Wanneer
we over de oceaan varen, of wanneer we een zonsverduistering voorspellen, is het vaak handiger om te veronderstellen dat de aarde om de zon en de sterren draaid die miljoenen en miljoenen kilometers ver weg staan. Maar wat zou dat? Denk je dat het buiten
ons kunnen is om een duaal systeem van de astronomie te produceren? De sterren kunnen 
nabije of ver weg zijn, naarmate wij dat nodig vinden. Denk je dat onze wiskundigen dat niet aan zouden kunnen? Ben je het dubbeldenken vergeten?

Hoe toepasselijk op mijn laatste ontdekking waarin mij duidelijk is geworden dat ons hele wereldbeeld van de Globe is gebaseerd op een leugen. De wereld is vlak zoals wij die ervaren. Maar belangrijker nog de wereld bestaat alleen in ons hoofd en in een virtuele illusie die we zelf produceren. En die door de elite naar hun eigen hand gezet wordt.

Het aardse paradijs is vernietigd precies op het moment dat het realiseerbaar was. Elke nieuwe politieke theorie, onder welke benaming dan ook, leidde terug naar de hiërarchie en discipline. En door algemene verharding die zich inzette rond de dertige jaren, werden praktijken die al lang buiten gebruik waren, soms al honderden jaren , zoals het opsluiting zonder proces, het gebruik van krijgsgevangenen als slaven, openbare executies, marteling om bekentenissen, het gebruik van gijzelaars en de deportatie van hele bevolkingsgroepen, niet alleen weer gebruikelijk maar ook nog eens geaccepteerd en zelfs verdedigd door mensen die zich beschouwden zichzelf verlicht en progressief.

Opsluiten zonder proces , marteling ?  Guantanamo Bay ?  Juist ja  en dit soort zaken worden dus door de Amerikaanse regering verdedigt onder het mom van de strijd tegen het terrorisme. Maar ook onze eigen regering spreekt zich niet openlijk uit tegen dit soort verschrikkelijke  praktijken.

‘En vergeet niet dat het voor eeuwig is. Het gezicht zal er altijd zijn aangewezen om te worden geslagen. De ketter, de vijand van de samenleving,
zal er altijd zijn, zodat hij kan worden verslagen en vernederd. Alles wat je hebt ondergaan
omdat je in onze handen bent zal blijven doorgaan en erger nog. De spionage, het verraad, de arrestaties, de martelingen, de executies, de verdwijningen zullen nooit ophouden.
Het zal een wereld van terreur zijn zo veel als een wereld van triomf.
Hoe krachtiger de partij is, hoe minder tolerant hij zal zijn:
hoe zwakker de oppositie, hoe strakker het despotisme.

“The war on Terror” is wat ons voorgehouden wordt als het ultieme gevaar dat ten koste van alles bestreden moet worden.  Ook al zal terrorisme door zijn aard nooit verslagen kunnen worden. Dit maak de elite echter niks uit, het gaat hen om de macht, Een bevolking in angst is nu eenmaal een makkelijke kudde.  En de EU en VN worden steeds krachtiger en krijgen steeds meer macht. Oppositie heeft nu al niets meer in te brengen.

 Ik heb je een aantal passages uit dit bijzondere boek laten zien en hoe onwaarschijnlijk dicht George Orwell zat bij de werkelijkheid van dit moment.  Als je het boek nog niet gelezen had kun je hier een pdf versie online lezen : http://www.prirodniskola.cz/media/files/1984.pdf

Als laatste geef ik je nog een quote mee van Orwell zelf :

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

 

 

 

Voorspellingen van een tijdreiziger komen steeds meer uit !

Een aantal jaar geleden kwam ik een bericht tegen op internet over een blog dat zou bestaan van een tijdreiziger.  Het betrof een blog dat in 2005 was geschreven door een persoon die beweerde uit de toekomst te komen. Deze persoon die zichzelf Scott noemt en als gebuikersnaam Qronos1 hanteert.

In dit blog stonden een aantal zaken die hij over de toekomst voorspelde.  Op zich een raar iets natuurlijk want iedereen kan natuurlijk een blog beginnen en er wat kreten op zetten over de toekomst.

Maar gaande weg de tijd , blijken heel veel van zijn voorspellingen wel erg nauwkeurig te zijn geweest. Hoe kan iemand in 2005 een zo precieze voorspelling doen, en hoe weten we dat het allemaal wel klopt? Omdat ik het blog in 2008 al eens gezien heb weet ik zeker dat het niet daarna is geschreven en dat daarom ik er wel redelijk zeker van ben dat het echt in 2005 is geschreven en gepubliceerd. Lees verder Voorspellingen van een tijdreiziger komen steeds meer uit !

Gaat de economie totaal crashen? En krijgt U de schuld ?

Het lijkt er steeds meer op dat het hele Brexit gedoe een voor opgezet plan is om de hele economie te laten crashen. De Amerikaanse Dollar is eigenlijk al jaren waardeloos omdat het land zoveel staatsschuld heeft dat dit nooit meer terug betaald kan worden. In het verleden heeft Amerika van alles gedaan om maar te zorgen dat de Dollar zijn waarde zou blijven houden. Onder andere door alle olie in dollars te laten betalen.   Maar steeds meer landen willen dat niet meer, kijk maar wat er wat er met Libië is gebeurt. Khadaffi wilde zijn olie in goud betaald hebben.  En wat Amerika gedaan heeft in Irak, een van de grootste olie leveranciers ter wereld.

Maar dit kan niet eeuwig in stand gehouden worden en een crash is onvermijdelijk. Door nu de crash in de schoenen te schuiven van de burgers wordt de verantwoording weggehaald bij de overheden.  Want het Engelse volk heeft toch zelf voor de Brexit gekozen en heeft dus zelf voor de ellende gezorgd !!

In het onderstaande artikel van Martin Vrijland vindt je nog wat meer informatie hoe slinks en vals de elite te werk gaat om uiteindelijk alle macht naar hen toe te trekken en de Nieuwe Wereld Orde te vestigen.  Iets waar ik ook al meerdere keren voor gewaarschuwd heb , maar wat veel mensen nog steeds als een complot zien, maar wat gewoon recht voor onze ogen nu aan het gebeuren is.

Lees verder Gaat de economie totaal crashen? En krijgt U de schuld ?

Hoog tijd voor een contante revolutie

Contant geld geeft je vrijheid. Vrijheid om je geld uit te geven zoals jij dat wilt en waarbij je de zekerheid hebt dat datgene wat jij hebt gedaan niet in een database van de overheid verdwijnt.

En nee, dat heeft ab-so-luut niets te maken met “ik heb wat te verbergen”. Het is precies hetzelfde als dat de meeste mensen het ook niet prettig zouden vinden als hun persoonlijke dagboek wordt nagesnuffeld door een overheidsdienaar die daar allerlei persoonlijke doch niet strafbare dingen over jouw privéleven kan lezen. Dat is een recht wat we moeten koesteren als mens en niet verkwanselen.

Lees verder Hoog tijd voor een contante revolutie