Tagarchief: financieel

De geheime bank die de wereld runt , BIS Bank ✅

De missie van de BIS

In 1925, jaren voordat de oprichting van de Bank for International Settlements een feit was, verklaarde Montagu Norman, president van de Bank of England: ‘Ik hoop zeer dat wij de komende zomer een private en exclusieve ‘centrale bankiersclub’ mogen verwelkomen. Een ‘club’ die in de aanvang klein is en groot in de toekomst.’ Dit idee leefde niet alleen bij Montagu Norman. Hij deelde dit met zijn collega’s Benjamin Strong, directeur van de Federal Reserve en Hjalmar Schacht, directeur van de Reichsbank. Schacht werd Reichsbank directeur tijdens de Weimar republiek in Duitsland en bleef dit onder Hitler tot 1939. Hij wordt gezien als de man die Hitlers oorlogsmachine financierde. Montagu Norman was president van de Bank of England van 1920-1944. In zijn tijd werd hij beschouwd als een van de machtigste mensen in de financiële wereld. Benjamin Strong was van 1914 tot 1928, het jaar waarin hij overleed directeur van de Federal Reserve. Tekenend voor de invloed van dit drietal is, wat Eustace Mullins over een geheim overleg in 1927 schrijft. In de hoorzitting die in 1931 in de Amerikaanse senaat werd gehouden –beschreven in ‘Secrets of the Federal Reserve’ van Eustace Mullins- vanwege het onderzoek naar de oorzaken van de Grote Depressie, wees alles erop dat de drie: Schacht, Norman en Strong hierin een zware verantwoordelijkheid hadden. Overdracht door de VS van goud aan Europa en verlaging van de Amerikaanse rente, tegen de markt in, na een geheim overleg tussen de heren, hadden een enorm boom-bust effect tot gevolg (niets nieuws onder de zon).  Met als gevolg het uitbreken van de economische depressie.

bis bank 6
In 1930 kregen Norman en Schacht hun zin: om de betaling van de oorlogsschulden van Duitsland aan de geallieerden te regelen werd de Bank for International Settlements (BIS) opgericht. McGarrah, de eerste voorzitter van het bestuur van de BIS onthulde echter de werkelijke missie van de BIS in Nation’s Business Magazine (1931): ‘De Bank staat compleet los van welke staats- of politieke bemoeienis dan ook. Voor overheidsfunctionarissen is er geen plaats in de directie. De bank is apolitiek. De bedrijfsvoering is opgezet op een commerciële en financiële basis. Overheden hebben geen invloed op en geen enkele verbintenis met het bestuur’. Het wekt daarom geen verbazing dat de BIS niet werd opgeheven toen er in 1931 een eind kwam aan de Duitse herstelbetalingen.

Aandeelhouders en zeggenschap

De oprichters van het eerste uur waren de Nationale Bank van België, Banque de France, Banca d’Italia, Reichsbank , drie Amerikaanse private banken (t.w. J.P. Morgan, the First National Bank of New York en the First National Bank of Chicago) en een consortium van Japanse private investeerders. Elk van de participanten kreeg per deelnemend land een gelijk aantal aandelen. Het is belangrijk om te weten dat alle genoemde centrale banken in die tijd in private handen waren. Er was niets ‘nationaal’ of ‘publiek’ aan de centrale banken. Het waren gewoon private banken met private aandeelhouders waaraan een monopoliepositie was toegekend. De oprichters van de BIS Bank handelden dus namens de aandeelhouders en de bank was daarom vanaf de oprichting een private onderneming. Na de oorlog werd een aantal, echter niet alle, centrale banken genationaliseerd, zoals de Bank of England en De Nederlandse Bank. Het is tot de dag van vandaag echter nog onduidelijk onder welke voorwaarden de private aandeelhouders van de genationaliseerde centrale banken hun positie hebben opgegeven. Het is niet nodig om aandelen te hebben, om toch in ‘side letters’ afspraken te maken waarin zeggenschap is geregeld.BIS bank 12

De Nederlandse Staat het voor het zeggen binnen De Nederlandse Bank sinds 1948, maar na de oprichting van de Europese Centrale Bank (ECB) in 1998, is deze zeggenschap slechts formeel. Als de Tweede Kamer vragen stelt over De Nederlandse Bank, dan wijst de Minister van Financiën op de afspraak dat het parlement zich niet mag bemoeien met het beleid van de ECB, dus ook niet met dat van filiaal De Nederlandse Bank. Dit bleek onder meer uit de reactie van Dijsselbloem op kamervragen, die werden gesteld naar aanleiding van de kwantitatieve geldverruimingspolitiek van de Europese Centrale Bank.

A member of a private security company stands beside a sign in front of the Bank For International Settlements (BIS) in Basel November 8, 2010. REUTERS/Arnd Wiegmann

Het is een onbeantwoorde vraag wat er gebeurde met de aandelen van de participanten van het eerste uur. Volgens Washington’s Blog stonden in april 2007 86% van de aandelen in de BIS geregistreerd op naam van de deelnemende centrale banken en werd 14% van de aandelen gehouden door private aandeelhouders. Vier jaar eerder, op 22 september 2003 publiceerde de BIS echter het bericht dat de aandelen van de private aandeelhouders verplicht zouden worden ingekocht. Omdat de BIS een besloten vennootschap is, kan het aandeelhoudersregister niet vrij worden geraadpleegd en moeten we het doen met de –eenzijdige- informatie. De Fed New York merkt op dat de private aandeelhouders geen stemrecht hadden (hebben), dit in tegenstelling tot de nu inmiddels 60 centrale banken die zijn toegetreden tot de BIS.

Op Washington’s blog van september 2011 staat in het artikel The World’s biggest central bank has private shareholders‘: “Het kan wel of niet waar zijn dat de private aandeelhouders geen stemrecht hebben. Maar eigenlijk is het niet van belang. Het is immers een bekend feit, dat machtige superrijken informeel hun invloed uitoefenen door gebruik te maken van stromannen. Daarom is het feit dat er private aandeelhouders zijn eigenlijk veel interessanter dan het antwoord op de vraag of ze al dan niet directe invloed uitoefenen.” Bovendien, waarom legt de BIS zoveel nadruk op de inkoop van private aandelen teneinde de private zeggenschap in de BIS terug te dringen, als de private aandeelhouders al geen stemrecht hadden. Het klinkt enigszins als een omgekeerde bewijslast.

De nazi connectie van de BIS

BIS Bank 9Adam Lebor schrijft in het hoofdstuk ‘The Second Tower’ van de ‘Tower of Basel’ dat de ECB is opgericht volgens de architectuur van de BIS Bank.  Niet alleen geldt dit voor de ECB, de BIS is volgens Lebor ook ten nauwste betrokken (geweest) bij Europese samenwerking c.q. eenwording. Hij plaatst in het genoemde hoofdstuk ‘The Second Tower’ de opmerking: ‘de ongemakkelijke, onuitgesproken waarheid is dat er opmerkelijke parallellen zitten tussen de plannen van de nazi’s voor de naoorlogse Europese economie en het proces van Europese monetaire en economische samenwerking zoals dat zich heeft ontwikkeld. De BIS loopt al een rode draad door beide ontwikkelingen. Directeur Puhl van de BIS (nazi) beschreef de bank als het enige echte buitenlandse filiaal van de Reichsbank, omdat het in de nazitijd het cruciale verbindingspunt was met het internationale financiële netwerk. Deze verbindingen overleefden WOII.’ De nazi invloed binnen de BIS voor en tijdens WO II  is door Charles Higham in ‘Trading with The Enemy’ met veel feiten aangetoond. Ook dat het fascisme niet beperkt was tot Duitsland en dat vooral bij de Amerikaanse en andere West- Europese grootbanken en multinationals sterke nazi sympathieën leefden. Over de naoorlogse verbinding tussen het fascisme en de EU zijn publicaties beschikbaar, zoals in de ‘Nazi-roots of the Brussels EU’ en het ‘factie’ boek van Adam Lebor ‘The Budapest Protocol’, dat hij geïnspireerd door het ‘Red House Report’ schreef. Als architect van de financiële organisatie van de EU is de voortgaande fascistische verbinding van de BIS waarschijnlijk, maar tot op heden niet overtuigend aangetoond.

bis bank 5De BIS opereert achter het IMF als een ‘dark horse’ en is selectief in wat er wel en wat niet gepubliceerd wordt. Over het oorlogsverleden van de bank wordt bijvoorbeeld op de site van de BIS een behoorlijke mate van openheid van zaken gegeven. Over de verbinding met het ‘netwerk’ zoals Quigley het noemt of over ‘de broederschap’ zoals Charles Higham schrijft, of met de ‘Deep State’, zoals de club ook vaak wordt genoemd, publiceert de BIS niets, zich beroepend op geheimhouding en immuniteit.

De mening over de BIS van een insider

In zijn boek ‘Tragedy and Hope: A History of the World in Our Time’ (1966), gaf dr. Carrol Quigley de sleutelrol weer die de BIS na WOII achter de schermen speelde in de financiële wereld. Dr. Quigley was hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Georgetown. Ook wist hij als insider wat er omging binnen de kring van “internationale bankiers”.

Twee quotes over de BIS uit Tragedy and Hope:

“Ik heb kennis van de werking van dit netwerk omdat ik haar twintig jaar lang heb bestudeerd en ik gedurende twee jaar begin jaren ‘60 in de gelegenheid ben geweest om de geheime verslagen en documenten te bestuderen. Ik heb geen enkele aversie naar het netwerk toe en evenmin naar de meeste van hun doelstellingen, maar mijn grootste bezwaar is dat de betrokkenen bij het netwerk anoniem willen blijven en dat ze hun doelstellingen niet openbaar willen maken, hoewel hun rol in de geschiedenis van dermate grote invloed is, dat dit wel het geval zou moeten zijn.”

en:

“De krachten achter het financiële stelsel hebben nog een ander, verreikend doel, niets minder dan een wereldorde te creëren op basis van een in private handen zijnde wereldwijde financiële controle. Zo wil men het politiek systeem van elk land afzonderlijk controleren alsmede de gehele wereldeconomie. Het systeem zal op een feodale manier worden gestructureerd via ‘s werelds samenwerkende centrale banken door middel van in het geheim gesloten akkoorden. De hoofdzetel en het anker van dit systeem is de BIS in Bazel Zwitserland. Deze bank is in private handen en wordt gecontroleerd door banken die op hun beurt in private handen zijn.”

BIS bank 10

De sleutel van het succes van de BIS zit er volgens dr.Quigley in, dat “de internationale bankiers -vergaderd in de BIS- het geldsysteem van alle landen controleren en manipuleren en tegelijkertijd de schijn ophouden dat de controle bij de regering ligt.” Mervyn King ex president Bank of England en voorzitter van meerdere BIS comités gaf in een interview met auteur en journalist Adam Lebor in 2013 aan dat er geen besluiten worden genomen in Bazel: “Het is overdreven om te zeggen dat wij in Bazel politiek maken. Dit is voorbehouden aan de nationale centrale banken. De BIS vergaderingen zorgen ervoor dat wij beter zijn geïnformeerd.” Een praatclub van nette heren in streepjespakken, dus. BIS secretaris-generaal Peter Dittus zei in een interview met Der Spiegel in 2009 echter: “Onze kracht is dat we geen wetgevende macht hebben. Onze bijeenkomsten zijn niet gericht op besluitvorming. Het gaat om het uitwisselen van visies. Deze visies vinden hun verdere weg in de wereld op een subtielere manier, door een proces dat zou kunnen worden vergeleken met osmose” Met osmose bedoelde Dittus dat de informatie zo wordt gedoseerd dat doordringt wat moet doordringen in de hoofden van de spelers in de financiële wereld en via hen in die van de politiek.

Immuniteit en geheimhouding, waarom?

In 1987 werd het Headquarters Agreement getekend tussen de Swiss Federal Council en de BIS Bank.

Enkele kernpunten uit het akkoord:

 • Verregaande immuniteit voor de bank en voor het personeel, onschendbaarheid, vrijstelling van belastingen.
 • Medewerkers kunnen niet worden vervolgd voor handelingen die zijn verricht in het kader van de uitvoering van hun taak.
  Het gebouw en de archieven zijn niet toegankelijk voor de Zwitserse autoriteit.
 • Medewerkers, bestuurders van aangesloten centrale banken officiële genodigden genieten een met diplomaten vergelijkbare status, zo ook de papieren die zij in hun bagage hebben.
 • Er worden geen openbare verslagen gemaakt van de vergaderingen.
 • Er is geen democratische, parlementaire controle mogelijk.

Alles wat binnen besproken wordt is strikt vertrouwelijk. Transparantie komt niet in het BIS woordenboek voor. Niets wordt verwerpelijker geacht dan een indiscrete bankier.’ (Der Spiegel 2009)

“De heren BIS-bankiers hebben zichzelf volledig ingedekt. Nog sterker, ze mogen te allen tijde met hun gezin naar Zwitserland vluchten waar niemand hen voor de rechter kan slepen als vergelding voor het opblazen van het financiële systeem”

Willem Middelkoop

Er zijn zestig centrale banken lid van de BIS, inclusief die van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid Afrika, de BRICS landen.

Wat is de rol van de BIS Bank?

De BIS is vergelijkbaar met een Chinese doos. Als je een la opentrekt dan zie je maar een deel van de inhoud ervan.

De delen zijn door hoge muren van elkaar gescheiden, waardoor de functionaris die de statistische informatie verzorgt, niets weet van wat er in de vergadering van de centrale bankiers wordt besproken. Ook werkt de BIS met spin-offs. Comités en commissies met een eigen structuur en organisatie, zoals het Bazel Comité voor supervisie van banken, waarvan Wellink jaren voorzitter is geweest en die Bazel I, II en III heeft geproduceerd als regelgeving waaraan de commerciële banken over de hele wereld zich dienen te houden. Verder is er het ‘Markten Comité’, waarheen de goudpool is verhuisd nadat het jarenlang onder regie van N.M. Rothschild & Sons in Londen was gecentreerd en sinds 2013 het ‘Financial Stability Board’, dat een grote rol speelt bij het ontwikkelen van de nieuwe orde, waarin het wereld financiële stelsel nadat het volgens verwachting zal zijn gecrasht op een nieuwe manier vorm zal worden gegeven met dezelfde bazen maar met andere regels en praktijken.

Bis Bank 7

De SDR (Special Drawing Rights), het ‘mandje’ van de belangrijkste wereldmunten: de Amerikaanse dollar, De Chinese renminbi, de Japanse yen, het Britse pond en de Europese euro, zal op het juiste moment worden verheven tot nieuwe wereldmunt, zoals dat met de voorloper van de euro, de ecu het geval is geweest. In oktober 2016 vond er een herschikking plaats van het mandje. De renminbi trad toe en de percentages van de euro, het pond en de yen namen af – de dollar een beetje-. Deze herschikking is een prelude op de situatie, waarin China een grote rol gaat spelen in de nieuwe orde. Vriend en vijand is het erover eens dat de Amerikaanse era van alleenheerschappij van de dollar aan zijn einde komt. Officieel gaat het IMF over de SDR. De werkelijkheid is dat de SDR een product is van de BIS en dat deze bank de steun heeft van zestig centrale banken (alle aandeelhouders van de BIS), waaronder China, Rusland, India en Brazilië (BRICS landen) en de Verenigde Staten (met zowel de Fed New York als de Federal Reserve als participanten, waarmee het het enige land is dat een dubbele deelname heeft). De bewering dat de BIS op Europa is gericht is nogal misleidend; het is de bank van de centrale bankiers, wereldwijd.

De balans en de verlies en winstrekening van de BIS Bank worden gepresenteerd in SDR. Op de balans per 31 maart 2016 stond een eigen vermogen van de BIS Bank van SDR 18,4 miljard en een balanstotaal van SDR 231 miljard, voor een bank een voorbeeldig eigen vermogen met 8% van het balanstotaal. De BIS had voor een geldwaarde van SDR 9,8 miljard aan goud in bezit en SDR 10 miljard aan goud deposito’s in bewaring van klanten. Klanten zijn hoofdzakelijk centrale banken, op de balans staan echter ook leningen aan landen en staatsobligaties.

‘Twee jaar geleden ontmoette ik in Sevilla een jonge Spaanse bankier. We raakte aan de praat over het corrupte financiële systeem . Ik zei dat we de FED moesten afschaffen omdat het maffia is. Hij zei dat hij in Basel werkte bij de BIS, dat is het hoofdkantoor van de maffia zo zei hij, ik kende de BIS toen nog onvoldoende. Nu weet ik waarover hij sprak.’

Hans Bakker

Onderzoeksjournalist Epstein in Harper’s magazine ‘Ruling the World of Money’ (november 1983). Hij was de eerste journalist, die een tipje van de sluier over deze bank optilde. Epstein trok drie hoofdconclusies uit zijn onderzoek:

 1. het hechte ‘geloof’ dat centrale banken los van hun overheid moeten werken.
 2. laat de politiek niet beslissen over de toekomst van het financiële stelsel
 3. als een van de centrale banken in de problemen raakt, dan moet door de anderen worden ingegrepen

BIS Bank 11

De BIS wordt niet zonder reden ‘het financiële Vaticaan genoemd. De BIS is geworden wat Montagu Norman al in de 20er jaren voor ogen had, al dan niet daartoe geïnspireerd door de belangrijkste aandeelhouder van de Bank of England (Rothschild). Norman was van 1920-1944 president van de Bank of England. Hij gold in zijn tijd als een van  werelds meest invloedrijke personen en de Bank of England was in zijn tijd nog een hoofdrolspeler in de wereld van het geld. De BIS heeft zich volgens de wens van Norman, Schacht en Strong ontwikkeld tot ‘de hoofdzetel en het anker van het financiële systeem’. Zorgvuldig beschermd tegen ongewenste bemoeienis.

BIS-bank 12Gelet op de enorme inkomens- en vermogensongelijkheid in de wereld van vandaag, de massale belastingontduiking van de superrijken, de 1:1 relatie tussen geld en macht en de rol die deze bank op het financiële wereldtoneel speelt, kan worden vastgesteld dat de BIS Bank geen belangstelling heeft voor het welzijn van alle wereldburgers maar slechts voor die van enkelen. Aan de vruchten herken je de boom.

© Ad Broere, econoom en auteur van ‘Geld komt uit het Niets’ en ‘Ending the Global Casino’, redactie Ivo Valkenburg

Voor onderzoeksjournalistiek is tijd, kennis, vakmanschap en geld nodig. De eerste drie kan Coöperatie De Vrije Media leveren, voor het laatste -geld – hebben we jou nodig. Als je lid wilt worden, dan help je ons daarmee. Als je wilt doneren dan zijn we er ook mee geholpen. 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

Bron: BIS Bank, de geheime bank die de wereld runt – DVM

Wie zijn eigenlijk de echte terroristen? Volg het geld !  ✅

Alles wat je ooit geleerd hebt over geld is gewoonweg niet waar !

Dit is kort gezegd de uitleg van ” Het Systeem ”

Deze video is een gedeelte van de film “Thrive” dat de de machtsstructuren beschrijft van de allerrijkste elite.

 

De georganiseerde elite die eigenlijk niet meer of minder zijn dan de ergste en meest corrupte terroristen bende die er ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft bestaan.

 

Vond je dit artikel interessant ? Deel het dan of plaats het op je eigen blog of andere socialmedia kanalen.

De documantairefilm die je niet mag missen : ZEITGEIST !!!

Een documentaire die je niet mag missen,  het laat je alles zien wat er mis is in de wereld. Maar laat je aan de andere kant ook zien dat er wel oplossingen zijn om deze problemen op te lossen.

Het is een indrukwekkend werk uit 2011, gemaakt door Peter Joseph. De film iheeft sinds deze op YouTube vrij te bekijken is al 25 miljoen views gehad !!   Deze docu toont keihard de manipulaties in de wereld, de gecreëerde schaarste om mensen in angst te houden en vooral de valse-vlag-operaties, waarmee de macht wordt versterkt..!

Ik weet dat veel mensen zeggen dat het een veel te lange film is om te kijken.  Maar dan vraag ik je, wat had je anders in die tijd gedaan? 2,5 uur TV kijken ? Waarvan de helft reclame is en het eigenlijke programma propaganda is om er voor te zorgen dat jij verder geen vragen stelt over je wereld?   Waarom je elke dag je zelf uit de naad moet werken om een loon te verdienen dat niet eens voldoende is om van rond te komen. Maar waarvan je spullen koopt die je eigenlijk niet nodig hebt ?

Nu juist daarom zet die TV eens uit en besteed je tijd aan zaken die je leven echt positief kunnen beïnvloeden, want bewustwording van de misstanden in deze wereld is de sleutel tot een beter leven voor iedereen.

Economie groeit , maar wie profiteert ervan?

uithuiszetting_rommelTerwijl de media ons wil laten geloven dat de economie weer in de lift zit, zie ik in werkelijkheid steeds meer achteruitgang in Nederland.  Er zijn nog nooit zo veel bedrijven, waaronder grote en bekende , failliet gegaan.  Er hebben nog nooit zoveel mensen aangeklopt bij de voedselbank. En steeds meer mensen zitten zonder werk.  Schijnbaar wordt er dus door de grote jongens geld verdient wat niet bij de burger terecht komt. Dit patroon lijkt zich meer en meer te versterken en is mijns inziens zeer verontrustend.
Zie ook het onderstaande artikel van Rob Vellekoop

20 gemeenten willen een basisinkomen –

Tijdens een inventarisatie op het drukbezochte congres over het basisinkomen in Maastricht op 30 januari bleek dat 20 Nederlandse gemeenten een basisinkomen willen. Het basisinkomen is nog nooit zo populair geweest.

De Vereniging basisinkomen viert in het weekend zijn 25 jarige verjaardag met een driedaags congres. Volgens een van de sprekers Sjir Hoeijmakers is in ons land al twee jaar lang iets moois gaande. Het begon met een test met het basisinkomen in Groningen en daarna volgden 19 andere gemeenten die willen gaan experimenteren. Daar blijft het niet bij want er zijn nog meer geïnteresseerde gemeenten. Komende week bijvoorbeeld speelt een verzoek in Leeuwarden om met het basisinkomen in Friesland aan de gang te gaan.

De gemeenten hebben echter toestemming nodig van Klijnsma. Op 16 februari heeft Klijnsma naar verwachting haar laatste onderhandeling met de eerste vier gemeenten Utrecht, Groningen, Wageningen en Tilburg. Zij sluiten dan de serie gesprekken af met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die naar verwachting haar akkoord geeft. Het schijnt dat de PvdA-staatssecretaris helemaal geen zin heeft in deze experimenten. De volgende eisen worden in ieder geval aan de experimenten gesteld: ze moeten vallen binnen de alom gehate Participatiewet, dat betekent dat uitsluitend uitkeringsgerechtigden voor het experiment in aanmerking kunnen komen, het mag voor een beperkte groep mensen gaan van zo’n 50 tot 150 mensen per gemeente, omdat het een test betreft moet iedere gemeente een zogenaamde controlegroep hebben en het basisinkomen geldt niet per individu maar per huishouden.

Tijdens het congres waarschuwden verschillende sprekers voor deze experimenten met het basisinkomen. Guy Standing, de stichter van het Basic Income Earth Network (BIEN), vindt dat elk experiment moet uitgaan van het principe dat het basisinkomen bedoeld is als middel om ieder individu een waardig leven binnen de samenleving te bieden. Het is een soort sociaal dividend als resultaat van de inspanningen van onze voorouders. Voor Guy geldt er slechts een voorwaarde voor een basisinkomen en dat is dat de burger deelneemt aan het politieke systeem. De burger moet zijn verantwoordelijkheid nemen. In Engeland regeert nu een neo-conservatieve regering gebaseerd op slechts 24% van de uitgebrachte stemmen.

basisinkomenGuy Standing is positief over experimenten omdat deze laten zien hoe het werkt. Daarin verschilt hij van mening met een andere voorvechter Philippe Van Parijs, mede-oprichter van BIEN. Van Parijs waarschuwt tijdens zijn voordracht dat de experimenten niet de werking van het basisinkomen kunnen laten zien omdat ze altijd beperkt zijn in omvang en tijd. Hierdoor wordt niet duidelijk wat het effect bijvoorbeeld is op de arbeidsmarkt.

Ondertussen blijft het basisinkomen een populair gegeven dat bij een steeds groter publiek bekend wordt. Op het ogenblik zijn besprekingen gaande tussen meer dan 20 kleine politieke partijen die allemaal een basisinkomen willen invoeren, verenigd onder de naam ARA. Alle grote politieke partijen zijn er eveneens druk mee bezig, behalve VVD en PvdA die hun bedenkingen hebben.

Enige voorzichtigheid over deze ontwikkelingen blijft natuurlijk op zijn plaats als je bedenkt waar de gemeenten mee worstelen en of hun intenties wel zuiver zijn. Gaat het om de invoering van een basisinkomen of is het een manier om de keiharde gevolgen van de Participatiewet te verzachten bij de uitvoering er van door de gemeenten? Vorig jaar schreef ik hier al iets over.

Het basisinkomen kent als ideaal een lange geschiedenis. De Vereniging Basisinkomen maakt zich hier al 25 jaar hard voor. Er zijn eerder al oplevingen in populariteit geweest, die liepen echter met een sisser af. Steeds op het hoogtepunt kreeg het geen vaste grond in de politiek. Met de aankomende verkiezingen van 2017 maakt het weer een kans.

Om met de woorden van Guy Standing af te sluiten:

“Wij staan voor iets (het basisinkomen) dat een goede maatschappij biedt. Het basisinkomen is een recht voor iedereen, niemand uitgesloten, dat vrijheid geeft.”

Rob Vellekoop, 30 januari 2016

Geen ontkomen aan de onderhuidse microchip (video) | Niburu

Mensen die niet in de gaten hebben wat er nu allemaal gebeurt, zullen straks op een hele ruwe manier wakker worden.

Die zullen zich dan de nog resterende haren uit het hoofd rukken en jammeren dat niemand hen heeft gewaarschuwd.

 

 

Om te weten hoe de nabije toekomst er in ons land zal uitzien, hoeven we alleen maar te kijken naar wat er nu gebeurt in het land dat samen met Australië ook wel de proeftuin van de New World Order wordt genoemd, Zweden.

Zij zijn verder in het vluchtelingentraject dan welk ander Europees land dan ook, verder met het uitbannen van contant geld en als ook met het de bevolking rijp maken voor de onafwendbare rfid microchip.

Mensen die denken dat dit niet gaat komen, zullen ooit een illusie armer worden en waarschijnlijk is het dan te laat.

Het is natuurlijk niet voor niets dat er wereldwijd zoveel haast wordt gemaakt met het uitbannen van contant geld. Op het moment dat dit eenmaal is gebeurd, is dat namelijk ook het moment dat de microchip verplicht zal kunnen worden ingevoerd.

De reden dat het op dat moment verplicht zal kunnen worden, is eenvoudig. Mensen die niet meer beschikken over middelen om zelf te kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en daarvoor voor de volle honderd procent afhankelijk zijn van de door de overheid gecontroleerde elektronische (betaal)systemen, hebben niets te willen.

Die kan je gewoon dicteren wat er gaat gebeuren. En twee dingen die honderd procent zeker op dat verplichte programma staan, zijn vaccinaties en het onderhuids dragen van een microchip.

Men zal vooral wat de microchip betreft dit in eerste instantie niet als dwang doen voorkomen want dan gaan er nog teveel mensen steigeren. Nee, het wordt in dit stadium vooral verkocht aan het publiek met de toverwoorden “gemak” en“veiligheid”.

Een woord als gemak zal het vooral bij de jongere generatie goed doen want gemak betekent dat ze nog minder zelf hoeven doen.

Daarom is Zweden nu in het nieuws over allerlei zaken die betrekking hebben op de komende verplichte microchip implantatie van burgers.

Zo was deze week in een Belgische publicatie het volgende te lezen:

Veel werknemers zijn het al gewoon dat ze zich met een chipkaart moeten presenteren om toegang te krijgen tot de werkvloer. Het Zweedse technologiebedrijf Epicenter gaat echter nog een stap verder en biedt aan zijn personeel de mogelijkheid om die chip te laten inplanten. Op die manier hoeven de medewerkers nooit meer voor een gesloten deur te blijven staan omdat ze hun kaart vergeten zijn.

Epicenter stelt zijn werknemers voor een RFID-chip te laten implanteren. De chip zendt een radiosignaal uit dat tot op enkele meters afstand kan worden uitgelezen.

De biohacking-groep die het systeem voor Epicenter ontwikkelde, zegt echter enkel voordelen te zien. De ontwikkelaars voorspellen dat de ingebouwde sensoren en chips mensen uiteindelijk de mogelijkheid zullen bieden zich op het internet-of-things aan te melden.

Op die manier zou de gebruiker onder meer de mogelijkheid krijgen informatie over zijn eigen gezondheid in te winnen, terwijl machines zich ook automatisch aan de voorkeuren van de individuele consument zullen kunnen aanpassen.

Iedere keer worden de vele voordelen van een geïmplanteerde microchip benadrukt en die zijn er misschien ook wel, maar wegen absoluut niet op tegen de enorme bezwaren die er ook aanhangen.

Zo ook in een uitgebreid artikel afgelopen week in de Engelse Telegraph, waarbij iemand voor de eerste keer met een geïmplementeerde microchip de hele weg op het vliegveld van de veiligheidscontrole tot aan het instappen bij de gate aflegt zonder een fysiek stukje papier zoals een boarding pass.

Ook dit vond plaats in Zweden op het vliegveld van Stockholm, waar Andreas Sjöström, vice president van het bedrijf Sogeti met een geïmplementeerde NFC chip langs alle controles liep.

Near Field Communication of NFC is een contactloze communicatiemethode die gebruikmaakt van de ISM-frequentieband op 13,56 MHz. NFC heeft doorgaans een bereik van ongeveer 10 centimeter.

Ook hier wordt uiteraard het gemak aan alle kanten benadrukt.

We bevinden ons nu in de fase waarin het publiek vertrouwd wordt gemaakt met de microchip, de fantastische mogelijkheden die dat biedt, het grote gemak en vooral ook benadrukken dat dit allemaal gebeurt op geheel vrijwillige basis.

We spoelen een stukje vooruit in de tijd.

Het is nu zomer 2017:

Er is een datum vastgesteld waarop contant geld niet meer gebruikt mag worden en iedereen haast zich om het contant geld dat ze nog bezitten (verplicht) te storten op een bankrekening.

Deze maatregel is versneld ingevoerd in de gehele Europese Unie nadat bleek dat de mini nuke (kernbom) die door terroristen onlangs in het centrum van Berlijn tot ontploffing is gebracht, gekocht en betaald was met contant geld.

In alle Europese parlementen wordt nu druk gedebatteerd over dat gebleken is dat met geïmplanteerde microchips diezelfde terroristen nooit in staat zouden zijn geweest om met valse paspoorten illegaal Duitsland binnen te komen.

Als iedereen een microchip had gehad dan waren die vele slachtoffers in Berlijn nog in leven geweest.

De rest is op dat moment historie….

Bron: Geen ontkomen aan de onderhuidse microchip (video) | Niburu

’62 rijken evenaren 3,5 miljard armen’|Buitenland| Telegraaf.nl

62 rijken bezitten gezamenlijk evenveel als de armste helft van de wereldbevolking, 3,6 miljard mensen. Vijf jaar geleden bezaten nog 388 mensen evenveel als de armste helft. Dat staat in een rapport van Oxfam Novib, een non-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

http://www.telegraaf.nl/static/streamone/iframe.html

Het rapport komt aan de vooravond van het jaarlijkse World Economic Forum in Davos. In deze Zwitserse plaats vergadert komende week de internationale economische en politieke elite, zoals Oxfam Novib het noemt.

Het vermogen van de armste helft van de mensen is de afgelopen vijf jaar alleen maar afgenomen. De daling van dat vermogen bedroeg liefst 41 procent, ofwel 3000 miljard dollar. Ondertussen steeg het vermogen van de 62 rijkste mensen op aarde in die periode met meer dan 500 miljard dollar tot 1760 miljard dollar, ofwel 1612 miljard euro, aldus de berekeningen van Oxfam Novib.

De ontwikkelingsorganisatie kenschetst de situatie als ,,een schande dat armoede in stand wordt gehouden, terwijl de extreme ongelijkheid in stand wordt gehouden”. Oxfam Novib hoopt dat de regeringsleiders de politieke moed tonen om onder meer een einde te maken aan de kwalijke rol van belastingparadijzen. Naar schatting 7600 miljard dollar aan privévermogens is bij deze paradijzen ondergebracht.

Bron: ’62 rijken evenaren 3,5 miljard armen’|Buitenland| Telegraaf.nl

RBS: 2016 wordt catastrofaal. Verkoop alles – RTL Nieuws

Dit past precies in het plan van de elite om door middel van grote chaos uiteindelijk de Nieuwe Wereld Orde te vestigen.  Ook de georganiseerde vluchteling stroom en de in scene gezetten aanslagen horen bij dit plan.

 

 

 

 

 

Via RTL Z;

 

De Royal Bank of Scotland waarschuwt voor een catastrofaal jaar

op de beurzen. In ongewoon harde bewoordingen adviseert de bank klanten om ‘alles te verkopen’.Dat blijkt uit een memo aan zakelijke klanten van de bank dat in handen is van RTL Z. RBS waarschuwt dat de beurskoersen dit jaar 20 procent in waarde kunnen dalen en de olieprijs kan zakken tot een schamele 16 dollar per vat.In het bericht adviseert de bank dan ook om “alles te verkopen behalve hoogwaardige staatsobligaties. Het draait nu om het terugkrijgen van kapitaal, niet om winst op kapitaal. In een drukke kamer zijn de nooduitgangen smal.”PaniekDaarmee doelt de bank op de paniek die kan ontstaan als beleggers massaal van hun aandelen af willen. Als veel partijen tegelijkertijd van hun aandelen willen verkopen, kunnen de koersen extreem snel dalen.De aanstichter van de potentiële ellende is China. RBS verwacht dat de grote correctie op de beurs van Sjanghai voor een sneeuwbaleffect kan zorgen. De beurs in Londen zou nog het meeste gevaar lopen, doordat er veel energie- en oliebedrijven aan genoteerd staan. RBS signaleert verder dat de wereld “veel te veel schulden heeft opgebouwd om goed te kunnen groeien.”Minder staatsobligaties op de marktOm de vooruitzichten voor beleggers nog wat slechter te maken: vluchten in staatsobligaties wordt er niet bepaald makkelijker op. RBS verwacht dat Europese landen 65 miljard minder aan staatsobligaties gaan uitgeven.Nederland wordt specifiek genoemd als een van de landen met het grootste aandeel hierin. Wij zouden dit jaar 22 miljard minder hoeven lenen op de kapitaalmarkt. Daarbij zijn de opbrengsten van de beursgang van ABN Amro nog niet eens meegenomen.RTL Z

Bron: RBS: 2016 wordt catastrofaal. Verkoop alles – RTL Nieuws

Het beste experiment met het basisinkomen begint straks in Finland

Al meer dan twee eeuwen geleden werd er voor het eerst over geschreven: het basisinkomen. Maar in 2017 gaat eindelijk het grootste en beste onderzoek naar dit oude idee van start.

t nieuws ging de hele wereld over: het land van de sauna, Nokia en het beste onderwijs ter wereld zou een universeel, onvoorwaardelijk basisinkomen invoeren. Volgend jaar al. Terwijl een handjevol Nederlandse gemeenten nog wacht op toestemming van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA, Sociale Zaken) voor een klein experiment, zou Finland in één klap een basisinkomen invoeren van 800 euro per maand.

De werkelijkheid, zo bleek Zie dit bericht van de Finse overheid.al snel, is iets minder spectaculair. Finland is niet van plan iedereen gratis geld te geven. Maar dat neemt niet weg dat er iets heel interessants gaat gebeuren in het hoge noorden: het beste experiment met het basisinkomen dat de wereld ooit gezien heeft.

Wat is het basisinkomen ook alweer?

Even ter herinnering: het basisinkomen is een onvoorwaardelijke, maandelijkse toelage voor iedereen – arm of rijk, jong of oud, werkloos of overwerkt. Het zou genoeg moeten zijn om van te (over)leven en je mag helemaal zelf weten wat je ermee doet. De enige voorwaarde is, kort samengevat, dat je hart klopt. Het idee is in het verleden geopperd door linkse én rechtse denkers, van dominee Martin Luther King tot de econoom Milton Friedman.

Dit is het grootste experiment met het basisinkomen ooit

De eerste die over het basisinkomen begon, was de Amerikaanse vrijdenker Thomas Paine, aan het einde van de achttiende eeuw. Maar afgezien van een reeks experimenten, bijvoorbeeld in de VS en Canada in de jaren zeventig, heeft geen enkel land, ooit, een basisinkomen ingevoerd. Toch is er wereldwijd steeds meer interesse voor, waarbij Finland vooroploopt. Volgens een recente peiling ziet 69 procent van de Finnen het idee wel zitten, waarbij de meesten denken dat het ongeveer 1.000 euro per maand zou moeten zijn.

Het Finse systeem van sociale zekerheid is, net als in Nederland, nogal complex geworden. Juha Sipilä, de premier van de centrum-rechtse coalitie, ziet het basisinkomen als een manier om de verzorgingsstaat op te schonen. Het onderzoek maakt bovendien onderdeel uit van ‘een nieuwe politieke cultuur van gedurfde experimenten.’Dat schrijft de Finse regering in deze verklaring.

Het Finse plan

En inderdaad: wie het plan De Amerikaanse website Vox.com heeft een PowerPoint gepubliceerd van de onderzoekers, waarin de plannen uit de doeken worden gedaan.voor het Finse experiment bekijkt, moet concluderen dat het gedurfd is. Om te beginnen is er een budget van 20 miljoen euro, waardoor tot wel 100.000 Finnen Ook dit artikel op fastcoexist.com is een goede bron voor wie meer wil weten over het experiment.(!) kunnen meedoen. Zo’n groot experiment is er nog nooit geweest. Het zal twee jaar duren, waarbij maar liefst vier verschillende varianten van het basisinkomen worden getest:

 • De eerste variant zal een relatief hoog basisinkomen zijn, waarbij de meeste oude uitkeringen verdwijnen.
 • De tweede variant zal een gedeeltelijk basisinkomen zijn, van minstens 550 euro per maand (het huidige niveau van de bijstand in Finland). Hiernaast zal bijvoorbeeld de Finse werkloosheidsverzekering blijven bestaan.
 • De derde variant is het basisinkomen waar veel economen voor pleiten: de zogenoemde ‘negatieve inkomstenbelasting.’ In dit geval hoef je op een bepaald punt geen belasting meer te betalen, maar krijg je juist geld van de belastingdienst. Zodra je weer meer geld gaat verdienen, wordt je basisinkomen geleidelijk wegbelast. Op deze manier is er altijd een vloer – van bijvoorbeeld 1.000 euro – waar je niet doorheen kunt zakken.
 • De vierde variant betreft het ‘participatie-inkomen’ waarbij je (een deel van) het basisinkomen krijgt in ruil voor bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

De onderzoekers hebben allerlei vragen. Hoeveel zullen de Finnen met een basisinkomen willen werken? Worden ze er gelukkiger en gezonder van, of juist niet? En wat zal er gebeuren met bijvoorbeeld de criminaliteit en het zorggebruik?

Alsof dit nog niet interessant genoeg is, zijn de Finse onderzoekers ook van plan in een paar kleine gemeentes iedereen een basisinkomen te geven. Er zouden immers allerlei interessante neveneffecten kunnen zijn als niet alleen jij, maar ook je familie en je buren een gegarandeerd inkomen hebben. Zal iedereen achteroverleunen, of zal de hele buurt juist opbloeien?

De grote belofte van het basisinkomen

Een van de meest gehoorde argumenten tegen een basisinkomen is dat het luiheid in de hand zou werken. Voor je het weet zit je hele beroepsbevolking in de sauna. Maar de rechtse regering in Finland wil het idee juist om de tegenovergestelde reden testen: de hoop is dat er met het basisinkomen méér mensen – betaald of als vrijwilliger – aan de bak gaan. Het huidige systeem, met allerlei controles en voorwaardes, houdt veel mensen namelijk vast in een uitkering.

Het basisinkomen herbergt een enorme belofte: het uitroeien van de armoede

Het tweede veelgehoorde bezwaar tegen het basisinkomen is dat het onbetaalbaar zou zijn. Maar hier geldt: the devil is in the details. Wie zegt ‘ik ben voor het basisinkomen’ zegt eigenlijk net zoiets als ‘ik ben voor de verzorgingsstaat’. De vraag is: wát voor verzorgingsstaat of wát voor basisinkomen zou je willen? Een relatief laag basisinkomen zou gewoon een bezuiniging kunnen zijn ten op zichte van de huidige sociale zekerheid. Daarnaast hoeft niet iedereen wat te merken van een basisinkomen, als je bijvoorbeeld 1.000 euro per maand erbij krijgt en vervolgens je belastingaanslag met hetzelfde bedrag omhoog ziet gaan.

Hoe het ook zij, het basisinkomen herbergt een enorme belofte: het uitroeien van de armoede. Dit hoeft helemaal niet duur te zijn, in Nederland zou het twee tot drie miljard euro per jaar kosten Zie de rekensom die ik aan het einde van dit artikel maak.(nog geen half procent van het bbp). Ik ben dan ook een groot voorstander van meer experimenten. Er is al veel hoopvol bewijsmateriaal dat ‘gratis geld’ een effectieve, relatief goedkope en beschaafde manier is om armoede aan te pakken. Maar eerlijk is eerlijk, we weten nog niet genoeg. Nederland en België zouden dan ook een voorbeeld moeten nemen aan Finland, dat durft te experimenteren met een radicaal andere vorm van sociale zekerheid.

Bron: Het beste experiment met het basisinkomen begint straks in Finland

Renes Wereld op Nujij.nl – Discussie over basisinkomen

Een artikel verschenen op mijn blog is gebruikt op Nujij.nl  zie hieronder

Screenshot-2016-01-11_16.45.33

 

 

http://www.nujij.nl/politiek/basisinkomen-aan-de-slag.34755637.lynkx

De link naar de pagina is hierboven weergegeven

 

Dit laat toch maar weer zien dat de discussie over het basisinkomen ook de mainstreammedia heeft bereikt. Hopelijk wordt het een keer serieus opgepakt omdat de manier waarop onze samenleving nu is ingericht, het alleen maar gericht zijn op winst en omzet, geen stabiele basis is voor het welzijn van ons mensen.