Spring naar inhoud

Vlinders zijn vrij (27) – VORIGE LEVENS?

VORIGE LEVENS?

Vraag: Hoe zit het met vorige levens?

Antwoord: Ik ben gek op deze vraag. Ik heb ongeveer vijftig jaar in vorige levens geloofd, voordat ik kennismaakte met de kwantumfysica en de waarheid over het Mensenspel model. Ik geloofde er niet alleen in, maar ik had ook gedetailleerde herinneringen uit een aantal vorige levens.

Voordat we vorige levens gaan behandelen, moeten we het eerst over tijd hebben…

Uit onderzoeken in de kwantumfysica weten we nu dat in Het Veld, waar alle ervaringen voor het fysieke universum worden gecreëerd, tijd niet bestaat. Ruimte en tijd zijn deel van een hologram – wetenschappers zouden zeggen dat ruimte/tijd een functie is van het hologram – en daarom niet echt, net zoals een hologram niet echt is.

Eigenlijk , zoals anderen als Seth1 en Eckart Tolle2 keer op keer hebben gezegd, is het huidige moment het enige echte, of het relevante. Dat geldt niet alleen voor vorige levens, maar ook voor het verleden ín het heden, iets wat vanzelfsprekend lijkt als we zien hoe iemand zijn verleden kan aanpassen met nieuwe informatie over ‘hoe het toen was.’

Einstein zei ongeveer: ‘realiteit is een illusie, hoewel een hardnekkige;’ onze realiteit die van het ene moment overgaat in het volgende moment, lijkt continuïteit te bezitten. Maar die momenten kunnen ook als individuele hologrammen worden gezien die elkaar snel opvolgen, zoals een film die uit individuele beeldjes bestaat die elkaar snel opvolgen. Het hardnekkige eraan is dus illusoir.

Het is zelfs mogelijk dat er niets anders is dan het heden, en dat alles wat we als verleden zien, in het huidige moment gecreëerd wordt.

Karl Pribram heeft jaren geprobeerd om de plaats van het geheugen in het brein te lokaliseren, en kwam uiteindelijk tot de slotsom dat het brein zelf een hologram is. Wat zou er gebeuren als geheugen niet eens bestaat? Wat als onze herinnering aan het verleden in het huidige moment wordt gecreëerd? Wat, als bij iemand waarvan we zeggen dat die in het verleden leeft, het omgekeerde waar is; dat hun verleden in het heden leeft?

Het verleden zou een verhaal kunnen zijn dat onderdeel is van het huidige hologram; dat we er vrij in zijn om zelf het einde van dat verhaal te herschrijven, door middel van onze reacties en respons op de ervaring, met achterlating van oordelen, overtuigingen, meningen en angsten. Voor de tweede helft van het Mensenspel zou dat duidelijk en zelfs noodzakelijk dienen te zijn. Als je het oordeel over je slechte jeugd zou kunnen laten vallen, en je waardering en dankbaarheid kunt opbrengen voor de inperkingen uit de eerste helft, dan verandert je verleden dramatisch. Wat er in feite gebeurt is, dat het verhaal van jouw verleden in het huidige hologram verandert. Je creëert jouw verleden in het heden, omdat er in werkelijkheid geen verleden hoeft te zijn.

Een goede acteur kan dit. Als dit geen deel van het script uitmaakt, dan zal een acteur er een voor zijn karakter bedenken, een reden vinden, een motivatie, voor elke handeling in de film. Maar dat karakter is niet echt en bestaat alleen in het heden waarbij de acteur acteert, als achtergrond voor de scriptregels.

Ben ik wel duidelijk? Omdat tijd niet bestaat, kunnen herinneringen uit het verleden nooit meer zijn dan onderdelen van het huidige hologram dat onze levensloop in de onderdompelingfilm invult. Wat wij onze historie noemen – persoonlijke historie, menselijke historie en zelfs de historie van onze planeet en fysiek universum – kan een verhaal zijn binnen de huidige omgevingstemplate, die naar een Speler in gedownload voor zijn ervaring in hetheden.

 1. Ron Hubbard noemt dit op een ander geniaal moment ‘service facsimile’s;’ service omdat ze hem dienen;facsimile omdat ze uit mentale beelden bestaan… Een service facsimile is daarom een beeldvorming die de zelfconditie verklaard.3

We vormen met andere woorden ons verleden in het heden, om onze huidige situatie in het leven te verklaren.

Het geloof in vorige levens was voor mij een belangrijk deel van het proces. Ik kon voor mijn gedrag mijn verleden als reden aanvoeren, net zoals we voor disfunctionele volwassenheid een disfunctionele jeugd aanvoeren.

Voorbeeld: Ik had zogenaamde herinneringen dat ik de farao was geweest die, in het Egypte van de veertiende eeuw voor Chr. door de priesterkaste werd afgezet en vermoord. Dat zou verklaren waarom ik in mij huidige leven, toen ik werd gekozen, er alles aan deed om uit de politiek te geraken, omdat het opklimmen op de politieke ladder aanvankelijk mij dood zou betekenen.

Voor mij echter verklaren vorige levens meer dan alleen maar negatief gedrag in het heden…

Ik had in dit leven maar weinig zeilervaring, zeker toen ik als tiener een Sunfish[**] van 12 voet bouwde en bezeilde, en toen ik met mijn vrouw op huwelijksreis een tocht met een Hobie Cat* wilde maken (slecht idee), en toen ik een Morgan* van 42 voet van Los Angeles naar Catalina voer om er met vrienden te gaan scubaduiken.

Toen stapte ik in 1994 aan boord van de Kairos – een schoener van 80 voet – om er voor een jaar de kok op te zijn. Op een of andere manier wist ik precies wat ik moest doen om haar perfect te laten zeilen – zelfs met één hand – inclusief het leggen van zeemansknopen. Zo verving ik na korte tijd de kapitein, die aan wal ging voor een wat langere vakantie. Ik voerde in het stikdonker moeilijke ankermanoeuvres uit; draaide het schip 180 graden in een haven van 100 voet breed en zeilde haar in drie dagen en nachten met grote nauwkeurigheid van de Kanarische eilanden naar Madeira.

Description: kairos

De Kairos

 Ik kan mijn huidige levenshouding niet uit mijn ervaringen verklaren. Hoewel ik herinneringen meen te hebben aan, wat ik zie als een koopvaardij verleden; heen en weer zeilend tussen Boston en de Middellandse zee, begin 1900. Ik twijfel er niet aan of de kennis en vaardigheid uit ‘dat leven’ stond tot mijn beschikking in dit leven, toen ik het nodig had.

Maar als er dan geen verleden is of vorige levens – als die opkomen in het heden – hoe is dit dan te verklaren? Hoe heb ik zo’n schip kunnen bezeilen zonder enige ervaring?

Er is een andere uitleg die in lijn loopt met de kwantumfysica.

Er is een boek geschreven door Dr. Fred Alan Wolf: Parallel universes: The search for other worlds; én er is binnen de kwantumfysica een belangrijke theorie met de naam: Many worlds interpretation (MWI).

Many worlds’ meent verklaringen te hebben voor de paradoxen in de kwantumtheorie; dat ieder gevolg van een gebeurtenis een eigen ‘historie’ of ‘wereld’ heeft, waarin die wordt gedefinieerd of bestaat. Volgens Layman betekent dit dat er een groot, zo niet oneindig aantal universa zijn en dat alles wat mogelijkerwijs in ons universum kan gebeuren (maar niet plaatsvindt), in een ander universum wel plaatsvindt… Vóór ‘Many worlds’ werd dit universum gezien als een ‘enkelvoudige’ wereld. ‘Many worlds’ echter ziet het als een gigantische vertakte boom, waarin iedere tak van historie een plaats heeft.4

Fred Alan Wolf zegt:

Wat is een parallel universum? Net als een alledaags universum is het een regio van ruimte en tijd met daarin materie, sterrenstelsels, sterren, planeten en levende wezens. Met andere woorden, een parallel universum is gelijk aan en misschien wel een duplicaat van ons eigen universum. We vinden daar niet alleen andere mensen, maar mensen die een precieze duplicaat zijn van onszelf en die zijn verbonden met onszelf via mechanismen die alleen met kwantumfysicabegrippen worden uitgelegd… De mogelijkheid bestaat dat die parallelle universa erg dicht bij ons zijn, mogelijk enkele atomen van ons vandaan in een andere dimensie, zich uitbreidend in wat fysici noemen: superspace. Indicaties van deze nabijheid van parallelle universa tot onze eigen wereld vinden we in de moderne neurowetenschappen, in onderzoeken naar veranderde bewustzijnstoestanden, schizofrenie en lucide dromen.5

Met nadere woorden, er wordt onder prominente en gerespecteerde kwantumfysici gespeculeerd over het bestaan van andere werelden naast die van ons en dat we er zelfs mee zijn verbonden. Dit opent de deur naar een fascinerende theorie over vorige levens…

In hoofdstuk zesentwintig sprak ik over de mogelijkheid, dat een Oneindige Ik vele Spelers tegelijkertijd kan hebben in verschillende spelsituaties, of zelfs in één enkel spel. Maar wat nu als de ‘vorige levens’ die we ons herinneren, helemaal geen verleden zijn maar in het ‘hier en nu’ plaatsvinden in een parallel universum? Wat als een Oneindige Ik in het Mensenspel ervaringen wil in verschillende tijden en plaatsen en daarvoor verschillende Spelers creëert? En wat als wij als Spelers in deze ruimte en tijd, toegang hebben tot die andere Spelers in andere ruimten en tijden? Zouden we informatie van hen kunnen ontvangen via de wederzijdse Oneindige Ikken?

Hieruit begrijp ik althans dat mijn leven bij de koopvaardij geen ‘vorig leven’ was, maar een gelijktijdig leven in een parallel universum, als Speler net als mijzelf maar in een andere ruimte en tijd, met dezelfde Oneindige Ik. Vanuit mijn gezichtspunt kon ik via onze gezamenlijke Oneindige Ik zijn leven binnenkomen en kon ik de informatie ophalen die ik nodig had.

Ik heb nog andere voorbeelden van ‘meerdere werelden interpretaties’ uit de kwantumfysica. Maar eerst wil ik ingaan op een verhaal van Jane Roberts, die een entiteit channeled met de naam Seth.6 Tijdens een trancesessie van Jane waarin Seth sprak, liet iemand een foto van Jane zien als twaalfjarige en vroeg of dit de Jane was die op dit moment voor hen zat. Seth zei nee, het was een foto van de Jane Roberts die non zou worden. Seth legde uit dat Jane op jonge leeftijd verdeeld was over haar toekomst en dat een deel van haar een strenge religieuze opleiding wilde volgen. Op het moment van beslissing ging de ‘ene Jane’ een ander universum binnen en werd non; de Jane die voor de groep zat bleef in dit universum, aldus Seth.

Uit mijn eigen ervaring komt het besluit om óf het leger in te gaan naar Vietnam óf om de gevangenis in te gaan als weigeraar. Eigenlijk wilde ik de gevangenis in, uit principe en weerstand tegen de oorlog. Maar mijn verloofde en mijn moeder dachten daar anders over en dus meldde ik me als vrijwilliger voor Physician’s Assistant bij het leger (zo hoefde ik niemand te doden). Ik ben er zeker van dat er in een ander universum nu ene Stephen Davis is die de gevangenis is ingegaan en daarmee een ander leven tegemoet is gegaan. Als de ene keuze is gemaakt, dan vindt de andere in een andere wereld plaats.

En waarom niet? Het doel van het Mensenspel voor een Oneindige Ik is zoveel mogelijk ervaringen, waarin het ervaart om ingeperkt te zijn in energie, vreugde, wijsheid, overvloed en liefde. Waarom zou het niet tegelijkertijd vele Spelers hebben voor allerlei spelsituaties? Waarom zou het niet alle beschikbare spelersopties benutten die uit de spelsituaties in de vele gelijktijdige parallelle werelden voortkomen?

In feite zegt de ‘meerdere werelden interpretatie’ dat alle mogelijkheden plaatsvinden, in het ene universum of in een andere. En Seth zegt – zeker bij een levensveranderend besluit – dat beide alternatieven in parallelle universa verder gaan.

Het interessantste is evenwel de mogelijkheid tot communicatie tussen de beide Spelers. Als we in onze cocon, oordelen en overtuigingen hebben losgelaten en de bewuste communicatie met onze Oneindige Ik hebben hersteld, zal dan de toegankelijkheid tot de andere Spelers van onze Oneindige Ik ook toenemen? Geen wonder dat die toegang in de eerste helft van het spel werd geblokkeerd; wie weet, nu we afstand hebben genomen van de inperkingen, wat er mogelijk is.

Het is waarschijnlijk dat jouw Oneindige Ik vele Spelers heeft in vele universa – in vele ruimten en tijden – en dat wat wij ‘vorige levens’ noemen, in feite ‘huidige levens’ zijn die gelijktijdig plaats vinden.

Dit verandert het begrip ‘vorig leven’ volledig en daarmee de soort van individuele vooruitgang die verondersteld dat er lessen geleerd worden, wat doet denken aan Karma…

FILM SUGGESTIE: Sliding Doors, met Gwyneth Paltrow (1998)

EINDNOTEN

 

 1. Wikipedia, Jane Roberts – Verder lezen
 2. Tolle, Eckhart, The Power of Now: A Guide to Spiritual Enlightenment – Verder lezen
 3. Hubbard, L. Ron, HCOB 15 Feb 74 – Verder lezen
 4. Wikipedia, Many-worlds interpretation – Verder lezen
 5. Wolf, Fred Alan, Parallel Universes: The Search for Other Worlds, Introduction – Verder lezen
 6. Wikipedia, Jane Roberts – Verder lezen

 

Description: dutch coverVlinders zijn vrij is een boek geschreven door Stephen Davis. Hij verwoord in dit boek zijn kijk op onze werkelijkheid. Een kijk die voor een groot gedeelte aansluit bij mijn eigen kijk op de werkelijkheid, de virtuele holografische realiteit.

Omdat Stephen het op een zeer unieke wijze beschrijft wil ik jullie dit niet onthouden. De komende tijd zal ik het complete boek op mijn blog publiceren.

Stephen heeft zijn boek vrijgegeven voor publicatie.

 

Voor de totale inhoudsopgave kijk op: Vlinder zijn vrij

4 Comments »

 1. Interessante theorie. Ik ben het eens met Stephen Davis op het punt van dat de werkelijkheid om ons heen een illusie is. Inderdaad een hardnekkige. Het is ook een illusie op een zeer hoog spiritueel niveau en wij kunnen daar niet aan ontsnappen door de spirituele staat waarin wij verkeren.
  Als ik vorige levens bekijk met mijn beide benen enigszins op de grond, en ik het verhaal zie van dat zeilen van dat schip, dan denk ik: Ja, dat is net zoiets als wonderkinderen. Het punt van die Farao (wie was dat?), doet mij aan het volgende denken: zodra je erachter komt waarom je iets doet waar je voorheen geen verklaring voor had, dan kun je er opnieuw naar kijken en van mening veranderen. Zolang het alleen een drang is, dan is het moeilijk tot onmogelijk om er weerstand aan te bieden.
  Gemiddeld gesproken is men het erover eens dat de tijd verstrijkt en dat dat iets onherroepelijks is. Dus blijf ik voorlopig naar de wereld kijken met dat in mijn achterhoofd. En ja, ik heb ook vele herinneringen aan vorige levens. Alleen flarden, moet ik zeggen.
  Het lijkt in heel interessant om meer te lezen van Stephen’s boek.

  Like

 2. Bedankt René. Momenteel weinig tijd. Ik was zeer onder de indruk van die documentaire “Er zijn geen bossen meer op Aarde”, over tafelbergen, hexagonale rotsen en hun oorsprong en nog andere zaken. Die bomen moeten wel ontzettend oud zijn geweest. Ik denk ook dat het allemaal heel erg lang geleden moet zijn gebeurd. Om het in populaire termen te zeggen: er is ooit een magische periode geweest, waarin de tijd ook niet vaststond, maar dat was voordat de aarde ontstond. Of moet ik zeggen, zoals de aarde van nu ontstond? Ik kan hem niet meer vinden.
  Zoals gezegd heb ik behoorlijk wat herinneringen aan vorige levens en staat het voor mij vast dat die bestaan. De laatste 3500 jaar heb ik nogal bezig gehouden met religie en oorlog. Ik heb meegedaan aan de Exodus, ik heb deel uitgemaakt van een groep monniken die de oorsprong hebben gevormd van het woord magie. Ik hoorde tot de eerste Christenen. Ik heb meegedaan aan de kruistochten, om maar een dwarsstraat te noemen. Ik heb de wijsheid NIET in pacht, maar ik probeer mensen te helpen.
  Deze site neemt geen blad voor de mond en als die censuur ook in Nederland doorgezet wordt, dan zou dit alles wel eens ineens verboden kunnen worden. Misschien sneller dan je denkt.

  Like

 3. Ja die video was erg indrukwekkend inderdaad. Toen ik het keek liepen de rillingen over mijn rug alsof er iets getriggert werd dat onderbewust wel bekend was. Ook de film avatar heeft veel connecties met dit thema. Dat de bergen een siliciumbasis hebben wijst erop dat leven ooit was gebaseerd op silicium en niet op koolstof zoals het huidige. Ik ben gisteren naar David Icke geweest in de RAI en deze behandelde het zelfde onderwerp. Hij gaat er vanuit dat we leven in een simulatie die een kopie is van de echte wereld, een wereld die inderdaad op silicium was gebaseerd en het kopie op koolstof.
  Zoals in Avatar was het leven op het origineel vreedzaam en goed, het kopie, onze wereld van nu, is dus een koolstof kopie die is gehackt door duistere krachten die de mens gebruiken als energie bron . Zie ook weer de Matrix triologie . Over het algemeen kan worden gezegd dat veel Hollywood films een deel van de waarheid vertegenwoordigen. Ik kan me helaas niets herinneren van vorige levens, maar ik denk wel dat ons eigenlijke IK oneindig is en dus onsterfelijk. Meerdere levens zouden dus geen probleem moeten zijn

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.

%d bloggers liken dit: